Prof. Dr. Ozan Eruygur

 GAMS Dili ve Modellemeye Giriş

 (4 Gün) 

Bu eğitim "Politika Etki Analizi (Policy Impact Analysis)" için dünyada en yaygın şekilde kullanılan GAMS (General Algebraic Modelling System) dilini öğretmek için açılacak temel bir eğitimdir.

Sonrasında:

 1. "Hesaplananabilir Genel Denge (Computable General Equlibrium, CGE) modelleri",
 2. "Tarımsal Sektör Modelleri" ve
 3. "Ticaret Modelleri"

eğitimlerinin açılması planlanmaktadır. Ancak GAMS dilinin temelleri öğrenilmeden yukarıdaki ileri modellerin yapılabilmesi oldukça zordur. Bu eğitim ile temel GAMS ve modelleme bilgisinin oluşturulması tasarlanmıştır.

Bu eğitimde kullanılan yöntemler ve GAMS dili yoğun olarak "İktisat", "Uygulamalı İktisat", "Tarımsal Modelleme" ve "Endüstri Mühendisliği"  alanlarında kullanılmaktadır, bu sebeple bu alanlardan olan araştırmacıların alması özellikle önerilmektedir.

 

GAMS Dili ve Modellemeye Giriş (4 Gün)

 

1. GÜN

Ders 1 (Sabah). Linear Optimizasyon Problemleri

 • Temel Alıştırma 01. Optimizasyon problemi örnekleri
 • Temel Alıştırma 02. Fayda maksimizasyonu
 • Temel Alıştırma 03. Maliyet minimizasyonu
 • Temel Alıştırma 04. En Küçük Kareler (EKK) tahmincisi
 • Temel Alıştırma 05. Temel Bir Optimizasyon Modeli: Basit Kodlama 
 • Temel Alıştırma 06. Temel Bir Optimizasyon Modeli: İleri Kodlama 

Ders 2 (Öğle Sonrası). Prototip İşletme Modeli A

 • Model A00. Kaynakların Optimal Tahsisi
 • Model A01. En az bir miktar üretimi sağlamak (x.LO komutu)
 • Model A02. Sübvansiyon
 • Model A03. Ürün fiyatının değişmesi
 • Model A04. Dual problemin yazılması
 • Model A05. İşgücü kiralamanın modele eklenmesi
 • Model A06. Üretim tekniklerinin ve dönemlerin eklenmesi
 • Model A07. Kaynak kısıtının değiştirilmesi
 • Model A08. Kaynak fiyatının değiştirilmesi
 • Model A09. Farklı kaynak fiyatları için LOOP yazılması
 • Model A10. DISPLAY komutunun kullanılması
 • Model A11. GAMS çıktısının sınırlanması

2. GÜN

Ders 3 (Sabah). Prototip İşletme Modeli B

 • Model B01. GAMS'da Doğrusal Programlama Modeli: 2 Aktivite ve 2 Kısıt 
 • Model B02. İşgücü Kiralamanın Eklenmesi
 • Model B03. Modele Sübvansiyon Eklenmesi
 • Model B04. Brüt Kârın hesaplanması
 • Model B05. DEGENERATE çözüm örneği
 • Model B06. Model B01'in dual programı, dualite

Ders 4 (Öğle Sonrası). Prototip İşletme Modeli B

 • Model B07. Model B01'e 2 ayrı üretim tekniği eklenmesi ve TABLE kullanımı 
 • Model B08. DISPLAY komutunun kullanılması
 • Model B09. Yeni Ürün ve yeni kısıt eklenmesi
 • Model B10. Mevsimlik İşgücü kısıtı eklenmesi
 • Model B11. Mevsimlik işçi kiralama ve işgücü ücreti eklenmesi 
 • Model B12. "RESULT" parametrelerinin eklenmesi ve DISPLAY ile gösterilmesi

3. GÜN

Ders 5 (Sabah). Politika Değişkenlerinin Eklenmesi

 • Model B13. Modele sübvansiyon (doğrudan destek ödemesi) eklenmesi 
 • Model B14. Modele set-aside uygulaması eklenmesi
 • Model B15. Politika simülasyonu yapılması ve LOOP komutu kullanımı 
 • Model B16. Çıktı arz eğrilerinin elde edilmesi ve LOOP komutu kullanımı 
 • Model B17. Sulama politikası (kaynak fiyatı) simülasyonu ve LOOP komutu kullanımı
 • Model B18. Yeni ürünlerle modelin genişletilmesi
 • Model B19. DOLAR operatörünün kullanılması: Koşullu komut 
 • Model B20. ORD ve CARD operatörlerinin kullanılması

Ders 6 (Öğle Sonrası). Sektör Modellemesi

 • Model B21. Sektör Modeli arz modülünün oluşturulması 
 • Model B22. Tek bölgeli "Kısmı Denge Modeli" 
 • Model B23. İki bölgeli "Kısmı Denge Modeli" 
 • Model B24. Ticaret içeren iki bölgeli "Kısmı Denge Modeli" 
 • Model B25. Basit bir "Sektör Modeli": Toplam artığın maksimizasyonu ve içsel fiyatlar
 • Model B26. Ticaret içeren "Sektör Modeli"

4. GÜN

Ders 7 (Sabah). Kalibrasyon ve Doğrulama

 • Kalibrasyon (calibration) kavramı ve doğrulama (validation)
 • Tahmin (Estimation) ve Kalibrasyon (Calibration)

Ders 8 (Öğle Sonrası). Pozitif Matematiksel Programlama

 • Model B27. Basit bir PMP modeli oluşturulması
 • Model B28. Modelin "Standart PMP" ile (maliyet üzerinden) kalibrasyonu 
 • Model B29. Modelin "Paris" tarzı PMP (maliyet üzerinden) kalibrasyonu 
 • Model B30. Arz Esneklikleri üzerinden Standart PMP kalibrasyonu 
 • Model B31. GAMS ve Excel etkileşimi ve GDX kolaylığı
 • Model B32. GAMS ve Excel etkileşimi ve GDX kolaylığı: Excel dosyasını kodun içinde kullanmak

 

nach oben